Науката зад ТЕС

Науката зад ТЕСДълго време привържениците на ТЕС просто препоръчвали: Пробвай го и ще видиш, че работи. Но за скептиците това не било достатъчно и игнорирали метода. Пробивът настъпил когато и опонентите на ТЕС започнали да правят научни изследвания. За да разберем науката зад ТЕС е нужно да знаем какви видове научни изследвания съществуват.

Мета-анализът детайлно проверява валидни проучвания посветени на определена тема, като математически обобщава резултатите чрез използване на приета статистическа методология, така че крайният резултат е като от едно широко-обхватно научно изследване.

Систематичният обзор се провежда върху научни статии, фокусирани над откриването на отговора на един клиничен въпрос. Това е обхватно проучване на научни публикации, които следва да са подчинени на стабилна методология, защото се подлагат на преглед, оценка на качеството, а резултатите им се обобщават съгласно предварително на преглед, оценка на качеството, а резултатите им се обобщават съгласно предварително зададен критерии.

Рандомизираното контролирано клинично изследване е златния стандарт внаучните проучвания. Това са внимателно планирани експерименти, които въвеждат терапевтичен подход върху пациенти с цел да се измери размера на неговия ефект. Тяхната методология минимизира риска от предубеденост, чрез разпределение на участниците на случаен принцип и „сляпа“ обработка на данните т.е. без да е известно за коя група се отнасят. Това позволява непредубедено сравнение между групите получили терапевтичния подход и контролната (без терапия) група със съответните доказателства за причина и следствие.

Неконтролираното изследване за резултат отново е клинично изследване с истински пациенти, търсещо да проучи резултата от терапевтичния подход (напр. чрез въпросници), но без контролна група.

Големина на ефекта е статистическа величина, която цели да даде цифров израз на ефективността на определен терапевтичен подход. Изследователите търсят да открият не просто дали има ефект от определен подход, но също колко значителен е той. Най-често големината на ефекта се изчислява на базата на коефициента d на Коен. Той сравнява с колко средният резултат на експерименталната група надвишава средния резултат от контролната група и го съотнася към стандартното отклонение (показващо индивидуалното разсейване спрямо средната величина) на двете групи, взети заедно.Интерпретацията му е следната – при стойности: >1.0 като много по-голям от типичния,0.8-1.0 като голям или по-голям от типичния, 0.5-0.8 като среден или типичен и 0.2-0.5 като малък или по-малък от типичния.

Aкупунктурните точки ли са ефективната съставка на ТЕС

През 2018 г. едни от най-изтъкнатите изследователи в областта на ТЕС като д-р Пита Стейпълтън, д-р Досън Чърч и д-р Фред Гало потърсили отговора на въпроса „Потупването на акуточките ли е активната съставка на Техниките за емоционална свобода? Те направили Систематичен обзор и мета-анализ на сравнителни изследвания (Is Tapping on Acupuncture Points an Active Ingredient in Emotional Freedom Techniques? A Systematic Review and Meta-analysis of Comparative Studies). В него се проучва дали потупването създава резултата, а той не се дължи на онези елементи, които ТЕС споделя с другите терапии като когнитивното преструктуриране или експозицията. Важно било да се разбере дали ТЕС не е просто плацебо, някакъв вид разсейване, дали клиентите имат резултати заради новостта на метода или ентусиазма на терапевта. Мета-анализът еднозначно показал, че потупването на акуточките произвежда резултата в ТЕС.